OBWIESZCZENIE NR 18.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 19 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wojkowa, gmina Muszyna” na częściach działek ewidencyjnych nr 163, 168/3, 168/4, 173, 172/2, 172/5, 177/163 i 178/162 położonych w miejscowości Wojkowa

 

w dniu 19 grudnia 2019 r. została wydana decyzja znak GNiRL.6733.4.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Referacie GNiRL Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 8:00 – 16:00 w poniedziałek, 7.30-15.30 od wtorku do piątku, pok. 17 II piętro w terminie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

 

 

 

Obwieszczenie podlega publikacji (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

- w Biuletynie Informacji Publicznej UMiGU Muszyna

- w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Wojkowa

- na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Tagi