OBWIESZCZENIE Nr 15.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 21 października 2019 r

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) stosownie do art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z prowadzonym postepowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uproszczonego planu urządzenia lasu Mienia komunalnego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Uroczyska: „Park Zdrojowy” i  „Zapopradzie” na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r., informuję o możliwości zapoznania się z projektem tego planu – wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokumenty te zostaną udostępnione od dnia 22 października 2019 r, do dnia 12 listopada 2019 r. w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Planowania, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31.

Uwagi i wnioski do w/w dokumentów można składać pisemnie lub ustnie w w/w Referacie – Muszyna ul. Rynek 31, pokój nr 16, w godzinach urzędowania – poniedziałek godz. 8.00-16.00; wtorek-piątek 7.30-15.30, oraz na adres e-mail ejedrzejek@muszyna.pl do dnia 13 listopada 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Tagi