OBWIESZCZENIE NR 12.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa nowych przyrodniczo-technicznych zabezpieczeń brzegu oraz przebudowa istniejących murów oporowych w bezpośredniej styczności z drogami leśnymi w zlewni potoku Milik, Żegiestów, Szczawnik” na działkach ewidencyjnych nr 416, 84/14 i 86/11 w Miliku, nr 603, 17/8, 768, 23/1, 70/21 i 606 w Żegiestowie oraz nr 428, 24/32, 16/26 i 14/18 w Szczawniku


w dniu 22 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja znak GNiRL.6733.2.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Referacie GNiRL Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 8:00 – 16:00 w poniedziałek, 7.30-15.30 od wtorku do piątku, pok. 17 II piętro.

Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Obwieszczenie podlega publikacji (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

- w Biuletynie Informacji Publicznej UMiGU Muszyna

- w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach Milik, Żegiestów, Szczawnik

- na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Tagi