OGŁOSZENIE Nr 2.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 8 marca 2019 roku o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Powroźnik w gminie Muszyna

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Uchwały Nr II.17.2018 z 30 listopada 2018 r. w sprawie: „przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Powroźnik w gminie Muszyna”, przyjętego Uchwałą Nr XV/181/2004 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z 12.03.2004 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 124 poz. 1620 z dnia 27 maja 2004 r.)

Zmiana planu dotyczy części terenów leśnych oznaczonych symbolem ZL i obejmujących części działek o nr ewid.: 250, 240/3, 240/4, 239/6, 236/4, 236/3, 238/1, 238/3, 238/4, 238/5, 238/6.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie wykonana zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).

Równocześnie zawiadamiam, iż w związku, z art. 46 pkt 1), art. 39 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o możliwości składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej do ww. zmiany planu.

            W związku z powyższym zawiadamiam, iż wnioski do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mogą być składane w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia tj. do dnia 05 kwietnia 2019 roku.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, lub przesyłać na adres Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, 33 - 370 Muszyna, Rynek 31 lub w albo drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Tagi