Konferencja - "Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru oraz edukacja ekologiczna"

W dniu 1  marca  2019 r. w Dworze Starostów w Muszynie odbyła się  konferencja (panel ekspertów). W jej  trakcie   został  przedstawiony dokument inwentaryzacji szaty roślinnej oraz  siedlisk i szlaków migracyjnych zwierząt.

Inwentaryzacja dotyczy określenia stanu przyrody w części Popradzkiego Parku Krajobrazowego obejmującego Gminy: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro i Stary Sącz.

Została ona przeprowadzona w ramach projektu pn. „Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru oraz edukacja ekologiczna”. Jest to projekt dofinansowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, realizowany przez Związek Gmin Krynico – Popradzkich z siedzibą w Muszynie  na terenie Gminy Stary Sącz, Rytro, Piwniczna – Zdrój, Muszyna, Krynica – Zdrój i Łabowa.

Projekt jest dofinansowany w  wysokości 725 305,00 zł.  (85%),  a jego wartość całkowita to 853 300,01 zł .Okres prowadzenia badań to 2017 i 2018 rok a zakończenie projektu planowane jest 31.03.2019 r.

Cel projektu

Głównym przedmiotem projektu było  jak najpełniejsze rozpoznanie zasobów przyrodniczych, poprzez wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, którego obszar  obejmuje Gminy będące członkami  ZGKP.   Wyniki badań zostaną przedstawienie społeczeństwu w ramach poszerzania wiedzy ekologicznej, o formach ochrony przyrody obecnych na przedmiotowy obszarze. Zaplanowane w projekcie badania miały na celu określenie stanu przyrody w części PPK  obejmującej częściowo Gminy Stary Sącz, Rytro, Łabowa, Krynica-Zdrój oraz w całości Gminy Muszyna i Piwniczna-Zdrój.

W ramach prac badawczych  zostało rozmieszczonych 100 kompletów sprzętu rejestrującego tzw. foto pułapek, które dedykowane były do długotrwałej obserwacji i monitoringu otoczenia zarówno w dzień jak i w nocy, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Foto pułapki posiadają kamuflujące barwy, co zapewnia łatwe ukrycie ich w lesie i prowadzenie dyskretnego monitorowania otoczenia. W momencie wykrycia ruchu (zwierzęcia) foto pułapka wykonuje zdjęcie i automatycznie wysyła je do specjalnego modułu zbiorczego. Oprócz montażu foto pułapek w miejscach najbardziej „wrażliwych” przyrodniczo, wskazanych  przez właścicieli terenu, wraz z specjalistami wykonawcy, przeprowadzone były  badania terenowe, które trwały przez okres dwunastu miesięcy. Pozwoliło to uzyskać kompleksowe informacje dotyczące pełnego cyklu wegetacyjnego u  roślin i rozrodczego u zwierząt. Badania zostały przeprowadzone w zakresie inwentaryzacji: szaty roślinnej (w tym zbiorowisk i flory, mszaków, grzybów i porostów; gatunków i siedlisk chronionych) oraz wybranych grup bezkręgowców i kręgowców przez grupę specjalistów  posiadających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie do wykonywania takich zadań. W wyniku 12-miesięcznej pracy foto pułapek oraz informacji  uzyskanych  bezpośrednio z badań terenowych, a także analizy porównawczej specjalistycznej literatury,  przygotowano  finalny dokument, który stanowi:

•             inwentaryzacja;

•             mapy;

•             warstwy GIS;

•             dokumentacja fotograficzna.

Zaplanowane działania prowadzono  celem zebrania informacji o obszarze objętym projektem, co ma skutkować poprawą ochrony różnorodności biologicznej oraz pozwoli efektywnie wykorzystywać zasoby naturalne regionu. Zakładanym rezultatem jest  poprawa warunków umożliwiających zrównoważone korzystanie z zasobów dziedzictwa przyrodniczego.

Pozyskane dane w  zamierzeniu będą wykorzystane do celów planistycznych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ekofizjografie  i inne) dla potencjalnych inwestycji. Obszar pomiędzy Krynicą-Zdrój, Wierchomlą Wielką, Złockiem i Tyliczem – centralny obszar Pasma Jaworzyny (planowany obszar inwestycyjny), objęty był bardziej szczegółowymi badaniami, głównie poprzez zagęszczenie pól badawczych.

Został przygotowany geoportal  http://www.waloryzacjaprzyrodnicza.zgkp.pl/ , gdzie można zapoznać się z całościową dokumentacją, uzyskaną w ramach realizacji projektu.   

Związek Gmin Krynicko-Popradzkich http://cms33.vpo87.iat.pl/

Tagi