INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu prowadzi nabór wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ramach realizacji "Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego" na lata 2019 — 2020.

Obecnie realizowany jest projekt „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami — SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel programu ukierunkowany jest na pomoc w usuwaniu odpadów zawierających azbest, polegającą na odbiorze tych odpadów z terenu nieruchomości należących do mieszkańców powiatu, tj. pokrycie kosztów pakowania, załadunku, transportu i przekazania do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych.

W ramach zadania przewidziane jest usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia 3 000 ton odpadów zawierających azbest z 1111 posesji zlokalizowanych na terenie powiatu  nowosądeckiego. W 2018 roku łącznie usunięto i przekazano do unieszkodliwienia 1727,61 ton odpadów zawierających azbest z 679 posesji zlokalizowanych na terenie powiatu nowosądeckiego.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie - przez właściciela lub posiadającego inny tytuł prawny do obiektu - wniosku o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na odpowiednim druku wniosku.

Druk wniosku dostępny jest w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 pok. 115 oraz na stronie internetowej Starostwa www.bip.nowosadecki.pl Termin składania wniosków: nabór przez cały rok — bezterminowo.

Mieszkańcy powiatu mają gwarancję bezpłatnego pozbycia się odpadów zawierających azbest i otrzymują dokumenty świadczące o należytym ich unieszkodliwieniu.

Zgodnie z „Krajowym planem usuwania wyrobów zawierających azbest” termin rozwiązania problemu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powinien nastąpić przed 2032 r.

Tagi