OGŁOSZENIE NR 5.2018

O G Ł O S Z E N I E NR 5.2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

z dnia 13 grudnia 2018 roku

o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwały nr II.19.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

 

Zakres zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna określony został w treści uchwały oraz na załączniku graficznym stanowiącym integralną część ww. Uchwały i dotyczy zmiany w zakresie zapisów odnoszących się do terenów usług uzdrowiskowych oznaczonych na rysunku studium symbolem „UU2” oraz zapisów odnoszących się do wytycznych do planów miejscowych określonych w rozdziale „Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz wytyczne do planów miejscowych”.

Procedura sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna będzie wspólna, prowadzona łącznie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, podjętą na podstawie Uchwały Nr XLI.553.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013 r. oraz Uchwały Nr XXXVI.417.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 maja 2017 r.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w terminie do dnia 04 stycznia 2019 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. poz. 1579 z późn. zm.) na adres e-mail: gmina@muszyna.pl, z podaniem nazwiska, imienia, nazwy  i adresu wnioskodawcy, przedmiotu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga i wniosek dotyczy, w terminie do dnia 04 stycznia 2019 roku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Tagi