OGŁOSZENIE NR 3.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 02.06.2017r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwał  Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr: XXXIV.396.2017.2017 i XXXIV.397.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. oraz Nr: XLVII.541.2018 i XLVII.542.2018 z dnia 28 lutego 2018 r.  

 

                             z a w i a d a m i a m    o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Milik w Gminie Muszyna,
  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 23 października do 21 listopada 2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w godzinach od 9ºº do 15ºº w pokoju Nr 17.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany miejscowych planów jw. odbędzie się w dniu 7 listopada 2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w pokoju Nr 17 o godz. 10ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 „ustawy”, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmiany  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi. Uwagi do projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Obszaru w miejscowości Milik w Gminie Muszyna i Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna i do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie lub za pomocą komunikacji elektronicznej do Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2018 r.

Tagi