Ogłoszenie

OGŁOSZENIE NR 2.2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

Na podstawie art. 17 pkt  9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr XXVI.303.2016 z dnia 29.09.2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muszyna w Gminie Muszyna 

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna – Góra Zamkowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 31 lipca do 29 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w godzinach od 9ºº do 15ºº w pokoju Nr 17.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu jw. odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w pokoju Nr 17 o godz. 10ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 „ustawy”, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna – Góra Zamkowa i do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie lub za pomocą komunikacji elektronicznej do Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2018 r.

Tagi