Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Muszyna w sprawie zmiany nazwy ulicy Romana Dmowskiego w Muszynie

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XLVI.518.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 07.02.2018 r. poz. 1042) oraz Zarządzenia Nr 30.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 05 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Romana Dmowskiego w Muszynie,

BURMISTRZ MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA INFORMUJE, CO NASTĘPUJE:

 

 1. Zakończeniu uległy konsultacje społeczne, przeprowadzone z mieszkańcami miasta Muszyna w gminie Muszyna w przedmiocie zmiany nazwy ulicy Romana Dmowskiego w Muszynie na:
 1. Nazwę 21 Stycznia (Dzień Babci) lub Jana Kochanowskiego - propozycja Pana Jerzego Majki - Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna,
 2. Nazwę Ks. Eugeniusza Piecha - propozycja Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Parafialny Oddział w Muszynie.
 3. Nazwę ulicy Dojazdowej - propozycja Pana Lesława Drozda – Radnego Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
 1. Konsultacje społeczne prowadzone były w okresie od 08.03.2018 r. do 15.03.2018 r.
 2. Konsultacje były przeprowadzone w formie papierowych i elektronicznych ankiet, według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia Burmistrza.
 3. Ankiety zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz zostały udostępnione w sekretariacie Urzędu MiGU Muszyna a także wysłane do Przewodniczącej Zarządu Osiedla „Śródmieście”.
 4. Wypełnione ankiety dostarczono do Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@muszyna.pl oraz bezpośrednio w sekretariacie Urzędu MiGU Muszyna, Rynek 31.
 5. W konsultacja społecznych wzięło udział 14 osób z tym, że jedna ankieta wpłynęła po terminie tj. w dniu 18.03.2018 r.
 6. Ankieta konsultacyjna obejmowała dwa pytania konsultacyjne według niżej przedstawionego wzoru:

ANKIETA

Uwaga: proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź.

 1. Czy jest Pan/Pani za zmianą nazwy ulicy Romana Dmowskiego w Muszynie?

TAK                                                   NIE

 1. Która z proponowanych nazw ulicy Panu/Pani odpowiada?
 • 21 Stycznia (Dzień Babci) TAK NIE
 • Jana Kochanowskiego TAK NIE
 • Ks. Eugeniusza Piecha TAK NIE
 •  
 1. Wyniki konsultacji społecznych prowadzonych w formie papierowych i elektronicznych ankiet przedstawiają się następująco:
 1. Na pierwsze pytanie o treści „Czy jest Pan/Pani za zmianą nazwy ulicy Romana Dmowskiego w Muszynie?”

TAK

11 osób

NIE

3 osoby

 1. Na drugie pytanie o treści: „Która z proponowanych nazw ulicy Panu/Pani odpowiada?”

21 Stycznia (Dzień Babci)

3 osoby

Jana Kochanowskiego

0 osób

Ks. Eugeniusza Piecha

2 osoby

Dojazdowa

2 osoby

 1. Dodatkowo 7 osób złożyło własną propozycję nazwy ulicy na Kpt. Pil. Mieczysława Medweckiego, dopisując we wzorze ankiety swoje zgłoszenie.
 2. Wyniki konsultacji społecznych oraz informacja o sposobie ich rozstrzygnięcia przez Radę Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna podlegają upublicznieniu z wykorzystaniem Biuletynu Informacji Publicznej.

 


 

INFORMACJA O SPOSOBIE ROZSTRZYGNIĘCIA PRZEZ RADĘ MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI MIASTA MUSZYNA W SPRAWIE ZMIANY NAZWY ULICY ROMANA DMOWSKIEGO W MUSZYNIE

Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz biorąc pod uwagę opinię mieszkańców Osiedla Śródmieście, postanowiła dokonać zmiany nazwy ulicy Romana Dmowskiego w Muszynie na nazwę Ks. Eugeniusza Piecha z zachowaniem wymaganych przepisami prawa procedur.

Tagi