Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – kontynuacja budowy trasy w miejscowościach Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro

Nazwa projektu / Názov projektu: Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – kontynuacja budowy trasy w miejscowościach Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro
/ Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- pokračovanie vo výstavbe v mestách Stará ľubovňa, Chmeľnica , Muszyna, Piwniczna- Zdrój, Rytro

Nr projektu / Číslo projektu: PLSK 01.01.00-12-0109/17

Program / Program: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020
Źródło współfinansowania / Spolufinancovanie source: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu / Dátum dohody o financovaní projektu: 02.09.2019 r.

Partner wiodący / Vedúci partner:
Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój (PL)
ul. Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój
www.piwniczna.pl

Partner 1 / Parnter 1:
Gmina Rytro (PL)
Rytro 265
33-343 Rytro
www.rytro.pl

Partner 2 / Parnter 2

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna (PL)
Ul. Rynek, 31, 33-370 Muszyna
www.muszyna.pl

 

Partner 3 / Parnter 3

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa (SK)
Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
www. www.lrz.sk/o-zdruzeni

 

 
Opis projektu/Popis projektu:
Projekt jest kontynuacją budowy trasy EuroVelo11 w rej. Doliny Popradu. W ramach obecnego etapu, w wyznaczonym międzynarod. porozumieniami śladzie trasy, budowane są następujące odcinki:

-Stara Lubowla – Chmel’nica, dł. 1,9 km;

-Muszyna (od dzielnicy Folwark do stacji PKP dł. 3,28 km i dalej powiazanie z etapem I EV11);

-Piwniczna (od zakończenia etapu I EV11 w Mniszku n. Popradem) przez Rytro do granicy ze Starym Sączem (dł. 13,5 km).

W ramach projektu planuje się zrealizować odcinek EV11 o dł. 18,68 km, w tym poprzez budowę 7,93 km nowych dróg rower. oraz oznakowanie 10,75 km trasy EV11 na istn. odcinkach dróg o małym natężeniu ruchu. Całość zostanie wykonana zgodnie ze standardami przewidzianymi dla sieci EuroVelo.

Planuje się także bud. dwóch Miejsc Odpoczynku Rowerzystów (w Piwnicznej i Chmel’nicy) wyposażonych w stacje ładowania rowerów elektr. z wykorzystaniem paneli fotowolt.

Ponadto planuje się, iż partnerzy wspólnie wypracują następujące elem. ułatwiające kompleksową promocję nowego produktu turyst.:

- opracowanie i przygotowanie questingu krajobrazowo-przyrod.-historycznego po atrakcjach nowobudowanej trasy i jej najbliższych okolicach wraz z organizacją partnerskiego rajdu rower. z wykorzystaniem opracowanego questu na zakończenie projektu;

- przygotowanie i wydruk wspólnego materiału informacyjnego (mini-broszura z mapą);

- przygotowanie ok. 10 minutowego filmu promocyjnego pokazującego przebieg trasy i atrakcje krajobrazowo-przyrod.- historyczne w jej przebiegu z wykorzystaniem techniki zdjęć lotniczych wykonywanych z użyciem drona;

- przygotowanie dodatkowej funkcjonalność do aplikacji opracowanej na potrzeby Projektu Flagowego (tj. pętli rower. łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu) dla nowobudowanego odcinka EV11.

W ramach projektu powstanie 18,68 km kolejnego fragmentu trasy EV11 w przebiegu Nordkap (Norwegia) - Ateny (Grecja) o łącz. dł. ok. 6 tys. km, który jednocześnie stanowić będzie nowy, samodzielny TRANSGRANICZNY PRODUKT TURYST.

Projekt je pokračovaním trasy EuroVelo11 v reg. doliny Popradu. V rámci súčasnej etapy sa na trase vymedzenej medzinárod. dohodami budujú tieto úseky:

- Stará Ľubovňa – Chmeľnica, dĺ. 1,9 km;

- Muszyna (m. č. Folwark po žel. stanicu, dĺ. 3,28 km a ďalej prepojené s etapou I EV11);

- Piwniczna (od konca etapy I EV11 v Mníšku n. Popradom) cez Rytro k hranici so Starým Sączom (dĺ. 13,5 km).

V rámci projektu sa plánuje realizácia úseku EV11 s dĺ. 18,68 km vrátane prostredníctvom vybudovania 7,93 km nových cyklotrás a označenie 10,75 km trasy EV11 na exist. úsekoch ciest s malou premávkou. To všetko bude vybudované v súlade so štandardmi stanovenými pre sieť EuroVelo.

Plánuje sa aj výstavba dvoch oddychových miest pre cyklistov (v Piwnicznej a Chmeľnici) vybavených nabíjacími stanicami pre elektr. bicykle s využitím fotovolt. panelov.

Okrem toho sa plánuje, že partneri spoločne vypracujú tieto prvky uľahčujúce komplexnú propagáciu nového produktu cest. ruchu:

-vypracovanie a príprava krajinn.-prírod.-historic. questingu po atrakciách novovybudovanej trasy a jej najbližšom okolí spolu s organizáciou partnerských cyklis. pretekov s využitím pripraveného questu na záver projektu;

-príprava a tlač spoločného informačného materiálu (minibrožúra s mapou);

-príprava cca 10-minútového propagačného filmu ukazujúceho priebeh trasy a krajin.-prírod.-historických atrakcií, ktoré sa na nej nachádzajú, s využitím techniky leteckých záberov vyhotovených pomocou dronu;

-príprava dodatočnej funkcie pre aplikáciu vytvorenú pre potreby vlajkového projektu (t. j. cyklist. okruhu, ktorý spaja liečebné obce doliny Popradu) pre novovybudovaný úsek EV11.

V rámci projektu vznikne 18,68 km ďalšieho fragmentu trasy EV11 na trase Nordkap (Nórsko) - Atény (Grécko) s celk. dĺ. cca 6 tis. km, ktorý bude zároveň tvoriť nový, samostatný CEZHRAN. PRODUKT CEST. RUCHU.

 

Wartość całkowita projektu / Celková hodnota:

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój:  335 165,77, w tym z:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / Európsky fond regionálneho rozvoja - 284 890,88 € (85%)
Wkład własny / Vlastný vklad - 50 274,89 €


Gmina Rytro: 537 318,30 €, w tym z:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / Európsky fond regionálneho rozvoja - 456 720,52 € (85%)
Wkład własny / Vlastný vklad - 80 597,78 €

 

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna: 128 470,56 €, w tym z:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / Európsky fond regionálneho rozvoja - 109 199,96 € (85%)
Wkład własny / Vlastný vklad - 19 270,60 €

 

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa: 428 171,20 €, w tym z:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / Európsky fond regionálneho rozvoja - 363 945,51  € (85%)
Środki z budżetu państwa  / Prostriedky zo štátneho rozpočtu - 42 817,12 €
Wkład własny / Vlastný vklad - 21 408,57 €


 
Okres realizacji projektu /Obdobie realizácie projektu: 09.2019 r.–08.2021 r.

 

Cel projektu/Cieľom projektu:
Celem głównym projektu jest wszechstronny rozwój obszaru pogranicza polsko-słowackiego poprzez połączenie posiadanych możliwości i potencjałów, a także pogłębienie wzajemnej współpracy i wykorzystanie dziedzictwa kulturowo przyrodniczego do budowy zintegrowanego produktu turystycznego opartego o międzynarodowy szlak rowerowy Eurovelo 11.

Hlavným cieľom projektu je všestranný rozvoj oblasti poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom spojenia dostupných možností a potenciálu, ako aj prehĺbenie vzájomnej spolupráce a využitie kultúrno-prírodného dedičstva na vytvorenie.integrovaného produktu cest. ruchu založeného na medzin. cyklotrase Eurovelo 11.

 

Planowana działania w projekcie / Plánované aktivity projekcie:

 

Zadanie w części / Úloha v časti Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój

Działania obejmują:

1. Budowę 3 odcinków trasy:

-odcinek 13a: Piwniczna - początek na granicy ze Słowacją o dł. 5 856 m, wyłącznie w zakresie organizacji ruchu po istniejącej drodze powiat. 1584K, a następnie po drogach gminnych o nawierz. asfaltowej (oznakow. poz. i pion.);

-13: Piwniczna - Basen na Radwanowie (od km 40+677) o dł. 1 848 m. W zakresie odcinka przewiduje się roboty budowlane polegające na odtworzeniu istn. nawierzchni i uzupełnieniu ubytków oraz w km 42+381,22 do 42+525,00 remoncie pobocza (odtworzenie istn. nawierzchni z kostki beton. i uzupełnieniu podbud.);

-13b: Piwniczna w kilometrażu 42+525 do granicy z Gminą Rytro o dł. 483 m, wyłącznie w zakresie organizacji ruchu po istn. drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej (oznakowanie poz. i pion.).

2. Budowę MOR (w rej. Radwanowa) – wiata drewniana, pow. ok. 21 m2, pokryta panelami fotowoltaicznymi zasilającymi stację ładowania e-bików i urządzeń przenośnych.

Aktivity zahŕňajú:

1. Výstavba 3 úsekov trasy:

-úsek 13a: Piwniczna - začiatok na hranici so Slovenskom s dĺ. 5 856 m, výlučne v oblasti organizácie premávky po exist. okres. ceste 1584K, a následne po obecných cestách s asfalt. povrchom (vert. a horiz. označenie);

-13: Piwniczna - Bazén na Radwanowe (od km 40+677) s dĺ. 1 848 m. V rámci úseku sú naplánované stavebné práce pozostávajúce z obnovy exist. povrchu a doplnenia úbytkov a na km 42+381,22 do 42+525,00 rekonštrukcie krajnice (obnova exist. povrchu z betón. dlažby a doplnenie základov);

-13b: Piwniczna na km 42+525 po hranicu s gminou Rytro s dĺ. 483 m, výlučne v oblasti organizácie premávky po exist. obecnej ceste s asfalt. povrchom (vert. a horiz. označenie).

2. Výstavba MOR (v reg. Radwanowa) – drevený prístrešok, plocha cca 21 m2, pokrytý fotovoltaickými panelmi napájajúcimi nabíjaciu stanicu pre e-bicykle a prenosné zariadenia.

Zadanie w części / Úloha v časti Gmina Rytro

Działania obejmują bud. 9 odcinków trasy o łącz. dł. 5 315,47 m, w tym:

14a: dł. 178 m organizacja ruchu, w ruchu ogólnym po drodze gmin., nawierz. asfalt.;

14: dł. 577 m; roboty budow., w ruchu ogól. po drodze gmin., nawierz. asfalt. oraz po wydzielonej ścieżce rower., nawierz. betonowa;

15: dł. 381 m; roboty budow., po wydzielonej ścieżce rower., nawierz. beton.

16a: dł. 1475 m; organizacja ruchu, w ruchu ogól. po istn. drodze powiat. 1531K, nawierz. beton.;

16: dł. 1289,22 m; roboty budow., w ruchu ogól. po istn. drodze gmin., a następnie po wydzielonej ścieżce rower., nawierz. asfaltowa;

16b: 5 m; organizacja ruchu, w ruchu ogól. po istn. drodze gmin., nawierz. asfaltowa;

17: dł. 850 m; roboty budow., po wydzielonej ścieżce dydaktycznej, nawierz. z kruszywa;

18a: dł. 40 m; organizacja ruchu, w ruchu ogólnym po istn. drodze gmin., nawierz. asfaltowa;

18: dł. 520,25 m; roboty budow., w ruchu ogólnym po istn. drodze wew., nawierz. beton.

Aktivity zahŕňajú vybud. 9 úsekov trasy s celk. dĺ. 5 315,47 m, z toho:

14a: dĺ. 178 m organizácia premávky, v rámci všeobec. premávky po obec. ceste., povrch asfalt;

14: dĺ. 577 m; stav. práce, vo všeobec. premávke po obec. ceste, povrch asfalt a po oddelenej cyklotrase, povrch betón;

15: dĺ. 381 m; stav. práce, po oddelenej cyklotrase, povrch betón

16a: dĺ. 1475 m; organiz. premávky, v rámci všeobec. premávky po exist. obec. ceste 1531K, povrch betón;

16: dĺ. 1289,22 m; stav. práce, vo všeobec. premávke po exist. obec. ceste, a následne po oddelenej cyklotrase, povrch asfalt;

16b: 5 m; organiz. premávky, v rámci všeobec. premávky po exist. obec. ceste., povrch asfalt;

17: dĺ. 850 m; stav. práce, po oddelenom náučnom chodníku, povrch z kameniva;

18a: dĺ. 40 m; organiz. premávky, v rámci všeobec. premávky po exist. obec. ceste., povrch asfalt;

18: dĺ. 520,25 m; stav. práce, v rámci všeobec. premávky po exist. vnútor. ceste, povrch betón;

 

Zadanie w części / Úloha v časti Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Działania obejmują:

1. Budowę 3 odcinków trasy o łącznej dł. 3 280,31 m, w tym:

- odcinek 1c: dł. 900 m; organizacja ruchu, w ruchu ogólnym po istniejącej drodze powiatowej 1515K (od przejazdu kolejowego w dzielnicy Folwark do budynku szkoły);

- odcinek 2: dł. 571,31 m; roboty budowlane, ścieżka rowerowa obok drogi powiatowej, nawierzchnia asfaltowa (od szkoły do kościoła w dzielnicy Folwark).

- odcinek 2a: dł. 1 809,00 m; organizacja ruchu, w ruchu ogólnym po istniejącej drodze powiatowej 1515K i 1514K (od kościoła do stacji PKP).

Aktivity zahŕňajú:

1. Vybudovanie 3 úsekov trasy s celk. dĺ. 3 280,31 m, z toho:

- úsek 1c: dĺ. 900 m; organizácia premávky, v rámci všeobecnej premávky po exist. okres. ceste 1515K (od žel. Priecestia v m. č. Folwark po budovu školy);

- úsek 2: dĺ. 571,31 m; stav. práce, cyklotrasa popri okres. ceste, asfaltový povrch (od školy po kostol v m. č. Folwark).

- úsek 2a: dĺ. 1 809,00 m; organizácia premávky, v rámci všeobecnej premávky po exist. 1515K a 1514K (od kostola po žel. st.).

Zadanie w części / Úloha v časti  Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa

Działania obejmują budowę 1 odcinka trasy od Starej Lubowli przez miejscowość Chmel’nica o dł. 1 900,00 m. W tym na obszarze Starej Lubowli budowa obejmie 1 640 m nowej trasy a na obszarze Chmel’nicy – 260 m. Za budowę odpowiada Ľubovnianské regionalné združenie skupiające oba miasta.

Ponadto na terenie Chmel’nicy projektuje się MOR – wiata drewniana, pow. ok. 21 m2, pokryta panelami fotowoltaicznymi zasilającymi stację ładowania e-bike i urządzeń przenośnych.

Aktivity zahŕňajú výstavbu 1 úseku trasy od Starej Ľubovne cez obec Chmeľnica s dĺ. 1 900,00 m. Z toho v oblasti Starej Ľubovne bude výstavba zahŕňať 1 640 m novej trasy a v oblasti Chmeľnice – 260 m. Za výstavbu zodpovedá Ľubovnianske regionálne združenie spájajúce obidve mestá.

Okrem toho je na území Chmeľnice naplánované miesto MOR – drevený prístrešok, plocha cca 21 m2, pokrytý fotovolt. panelmi napájajúcimi nabíjaciu stanicu pre e-bicykle a prenosné zariadenia.

Status projektu / stav práce: w realizacji / pri vykonávaní