Projekt „Internet szansą dla zagrożonej wykluczeniem cyfrowym młodzieży Gminy Muszyna”

Projekt „Internet szansą dla zagrożonej wykluczeniem cyfrowym młodzieży Gminy Muszyna” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej i społecznej rodzin, w których się wychowują. Problem wykluczenia jest tym większy, że dotyczy głównie obszarów wiejskich i małego miasteczka, gdzie występują poważne bariery w powszechnym dostępie do sieci.

Celem szczegółowym jest dostarczenie zarówno narzędzi (sprzętu, dostępu do sieci), jak i przede wszystkim wyposażenie uczestników projektu w wiedzę i umiejętności obsługi programów i narzędzi internetowych, które będą przydatne uczestnikom projektu na dalszych etapach kształcenia oraz w przyszłym miejscu pracy.