Strategia Rozwoju Gminy Muszyna

UCHWAŁA Nr XIV/177/2007 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2008 – 2015”. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami/ uchwala się co następuje: § 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2008 – 2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gminy Uzdrowiskowej Muszyna § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.