Centrum rekreacji i wypoczynku Zapopradzie

„Centrum rekreacji i wypoczynku Zapopradzie – ul. Zdrojowa w Muszynie”

Projekt „Centrum rekreacji i wypoczynku Zapopradzie – ul. Zdrojowa w Muszynie” dofinansowany został w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Słowacja Schemat Wsparcia Infrastruktury Okołobiznesowej.
Na terenie gminy brak jest jakiegokolwiek obiektu nadającego się do organizacji masowych imprez kulturalnych, turystycznych czy rekreacyjnych. Dlatego konieczne jest zdecydowane zwiększenie atrakcyjności pobytu poprzez organizowanie zwłaszcza w okresie letnim plenerowych imprez o wszechstronnym charakterze. W celu intensyfikacji kontaktów potrzebne jest stworzenie warunków dla organizacji różnorakich imprez na terenie Muszyny. Zwiększenie ruchu turystycznego na terenie Muszyny ma ogromne znaczenie gospodarcze dla społeczności lokalnej. Ponadto realizacja projektu umożliwi również organizowanie plenerowych imprez o znaczeniu wyłącznie lokalnym. Realizacja projektu nastąpi poprzez budowę „Centrum rekreacji i wypoczynku na Zapopradziu – ul.Zdrojowa w Muszynie” składającego się z budynku amfiteatru przykrytego dachem. W skład obiektu wchodzą: scena przykryta dachem wspartym na dwóch rzędach drewnianych słupów, zaplecze szatniowe będące budynkiem murowanym stanowiącym tło sceny amfiteatru, widownia o 521 miejscach siedzących zlokalizowana na nasypie ziemnym, reżyserka znajdująca się na widowni w jej tylnej części, specjalistyczne wyposażenie do nagłaśniania imprez. Teren rekreacyjny wyposażony w urządzenia zabawowe dla dzieci. Alejki spacerowe wśród zieleni urządzonej stanowiące zarówno deptak zdrojowy jak i miejsce urządzania imprez turystycznych i rekreacyjnych. Wykonawca robót wybrany zostanie w drodze przetargu nieograniczonego zgodnego z Prawem Zamówień Publicznych, który odbędzie się 20 czerwca br.